Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR /nařízení o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ACHC&AAMET intl. spol. s r.o., IČO: 247 15 514, se sídlem Ambrožova 1590/14, Praha 3 - Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 168301, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů které provádí, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě souhlasu

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám předali): Jméno a příjmení, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky naší služby, datum registrace, data objednávek, marketingovou segmentaci. Data na základě Vašeho souhlasu zpracováváme pro účely cílené komunikace s Vámi. Osobní údaje, jejichž zpracování je prováděné na základě souhlasu, zpracováváme pouze po dobu platnosti Vašeho souhlasu.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Plnění smluv vč. poskytnutí našich služeb není nikdy z naší strany podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které nejsou pro plnění dané smlouvy (služby), nezbytně nutné.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme od Vás, subjektu údajů, při realizaci objednávky služby a při registraci do jedné z našich služeb.

ACHC&AAMET intl. spol. s r.o. a zároveň i správce webu: Marta Nosková /IČO: 745 17 872, se sídlem Ambrožova 1590/14, 130 00 Praha 3, prohlašují, že jako správce vašich osobních údajů splňují veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožňujeme vám a budeme vás i podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Právo na informace

Na požádání vám oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by zaznamenané informace byly nesprávné, na požádání je opravíme. V případě otázek týkajících se zpracování vašich osobních údajů je můžete směřovat na kontaktní e-mail: info@zivotni-rovnovaha.cz,kde jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získávání kontaktních a osobních údajů Správcem webu

Vaše kontaktní a osobní údaje získáváme na základě jejich poskytnutí v rámci registračního formuláře na webu www.zivotni-rovnovaha.cz. Poskytnutí těchto údajů je z vaší strany dobrovolné, a před vyplnění cizí osobou či spambotem chrání funkce dvojitého ověření.

Bezpečnost

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, v zájmu ochrany vedených údajů proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Při návštěvě webových stránek, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které ji navštívíte, webové stránky, které navštívíte, a datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen v případě, když je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru newsletteru.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na stránky souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Vaše osobní údaje jsou používány pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu nutně potřebný.Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci (např. IT specialisté, účetní firma) jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Pracujeme jen s údaji a kontakty, které nám daly souhlas. Vaše údaje chceme použít tak, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na dané produkty. Účast na takovýchto akcích je dobrovolná; a v případě vašeho nesouhlasu s takovouto emailovou komunikací se z odběru našeho zpravodaje můžete kdykoliv odhlásit. Odhlašovací odkaz je uveden v patičce každého emailu.

Cookies

Webové stránky používají cookies k tomu, aby mohly sledovat preference návštěvníků a podle toho se mohly optimálně vytvářely webové stránky. Cookies vedou k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Mohou se využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače stránky navštívili. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte vy sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy
● vedení účetnictví
● marketing - zasílání newsletterů (e-zpravodaj /bulletin)
● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.
● fotografická dokumentace
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování a nebo v konkrétních případech nebylo uvedeno specificky jinak.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my, to znamená - na dané zpracování se specializují.  K vašim osobním údajům mají přístup třetí osoby: Google, Facebook, účetní firma a IT specialisté pro technickou správu a tvorbu webových stránek. Pakliže se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování dat, slibujeme vám, že v takovém případě budeme vždy při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů - na co máte právo:

 • Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
 • Můžete požádat o ukončení zasílání e-mailových upozornění. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@zivotni-rovnovaha.cz

Máte právo na informace, které je plněno již tímto informačním textem se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup, nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, postupuje se stejně jako při využití práva na přístup. Informace vám budou dodány ve lhůtě 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě dojde k vymazání veškerých vašich osobních údajů ze našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy budou aktuálně smazány všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články, on-line produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, prosím kontaktujte nás. Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete v souvislosti s dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR, podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na webových stránkách.

 

B l o g - a k t u á l n ě

 • Proč uvažujeme tak jak uvažujeme? Je možné změnit předem dané?

  Epigenetika je jeden z nejdůležitějších objevů a to i přesto, že je to odvětví biologických věd, které je pro mnohé tak trochu celé "vzhůru nohama". Jeden z hlavních důvodů, proč není radno podceňovat hodnotu ekologie mysli a celistvého zdraví, je velice prostý - bez zdraví nejsou aplikovatelné žádné další hodnoty.

 • Zásady ochrany osobních údajů

  Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR /nařízení o ochraně osobních údajů.

 • Vize - plán - strategie.. Jak? S danou osnovou to zvládnete rychle a snadno.

  Téma, které je mnohdy zcela zbytečně "strašákem". Pojďme se podívat na 4 základní kroky, které Vám umožní se velice rychle zorientovat a mít jasnou vizi, se strategií a navazujícím plánem - stručně a kvalitně.

 • Jaký nejlepší dárek si mohu v životě dát? Překročte svůj vlastní stín.

  Co považujete za svůj největší profesní úspěch? Já osobně to, že jsem schopná věci měnit, začít třeba v úplně jiném oboru a nebát se udělat krok do neznáma. Mám ráda nové výzvy a každý mnou překonaný strach vždy paradoxně můj další profesní ale i osobní život velmi obohatil.

 • Mějte to co chcete. Dokážete to! Štěstí přeje - nejen - připraveným.

  Je něco co chcete, po čem toužíte, něco co chcete změnit a stále to pro Vás není reálné? Nevíte kde děláte chybu, jak toho dosáhnout a nebo jste dokonce přesvědčeni, že změna zásadních témat, která se týkají vaší osobnosti je obtížná a složitá?

Rozhovor s Martou Noskovou na téma energetické psychologie

Ve Spojených státech a Velké Británii se o meridiánové psychologii EFT běžně hovoří na lokálních stanicích BBC, uveřejňují se články v mnoha periodikách a EFT školení a konferencí se účastní zdravotníci Institutu pro národní zdraví (NHS) a The Royal British Legion.

EFT metodě se ve světě věnují osobnosti jako například: Bruce Lipton, PhD; Deepak Chopra; Cheryl Richardson; Dr. Candace Perth; Louise Hay a další přední odborníci. Jasnou odpovědí na to, jak velký zájem o tuto metodu je, může být i mezinárodní EFT online sumit, kterého se celosvětově každoročně účastní statisíce osob.

Metoda EFT se tímto posouvá více i do kategorie koučingu a osobního každodenního použití pro témata, jako jsou prokrastinace, nízké sebevědomí, nemožnost posunout se ve svém životě progresivně kupředu, odblokování vlastních negativních přesvědčení atd.

pokračování